image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่  9 ธันวาคม 2565 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจิตติ บุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่  ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคาระห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ       สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 บูรณาการร่วมกับโครงการ       จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจิตติ บุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคาระห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 บูรณาการร่วมกับโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ธันวาคม 9, 2565 | ภาพข่าว

รายละเอียด >