image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 5/2566 ณ ศาลากลางหมู่ที่2 บ้านโชค ตำบลโชคนาสาม    อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้ นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ   เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และการให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 60 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ราย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 5/2566 ณ ศาลากลางหมู่ที่2 บ้านโชค ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้ นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และการให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 60 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ราย

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง หมู่ที่ 2 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 30 ราย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง หมู่ที่ 2 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 30 ราย

พฤษภาคม 18, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขต    ปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และ  การให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์    ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 45 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 180 ราย

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และ การให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 45 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 180 ราย

มีนาคม 31, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และการให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 50 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ราย

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 1/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้ารับบริการจาก ส.ป.ก. โดยสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางมาติดต่อราชการ โดยจะมีการให้บริการ อาทิ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และการให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในครั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 50 ราย และให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ราย

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธาน ในการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนิน การจัดซื้อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑0.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๘-๑-๙๖ ไร่ โดยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามระเบียบฯและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธาน ในการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนิน การจัดซื้อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑0.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๘-๑-๙๖ ไร่ โดยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามระเบียบฯและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันที่ ๒ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.จ.ท. สมมารถ ปล้องไหม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารปกครอง เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนินการจัดซื้อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท โดยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปโดยรัดกุม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามระเบียบฯ

วันที่ ๒ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.จ.ท. สมมารถ ปล้องไหม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารปกครอง เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนินการจัดซื้อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท โดยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปโดยรัดกุม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามระเบียบฯ

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้      กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นางวิสา สวยรูป นักวิการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ           มอบวัสดุการเกษตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ฯ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 	1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ฯ 2 ตำบล ปรือ อำเภอ ปราสาท     จังหวัด สุรินทร์ 	2. โรงเรียนบ้านปราสาทเบง ตำบล กาบเชิง อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ 	เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ฯ ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นางวิสา สวยรูป นักวิการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ มอบวัสดุการเกษตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ฯ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ฯ 2 ตำบล ปรือ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 2. โรงเรียนบ้านปราสาทเบง ตำบล กาบเชิง อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ฯ ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้      กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นางวิสา สวยรูป นักวิการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ           มอบวัสดุการเกษตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 	1. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ตำบล นาหนองไผ่ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ 	2. โรงเรียนบ้านโพนครก ตำบล โพนครก อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์ 	3. โรงเรียนบ้านคำผง ตำบล คำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการ อสสช. ต่อไป

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นางวิสา สวยรูป นักวิการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ มอบวัสดุการเกษตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ตำบล นาหนองไผ่ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ 2. โรงเรียนบ้านโพนครก ตำบล โพนครก อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์ 3. โรงเรียนบ้านคำผง ตำบล คำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการ อสสช. ต่อไป

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >