image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม/ฝ่ายดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • งานบุคคล
 • งานสารบรรณ
 • งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์
 • งานการบันทึกข้อมูล
 • ควบคุมจัดเก็บสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
 • งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำแผน/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
 • แผนงานและงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี
 • ควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบแผนงานโครงการ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • งานพัฒนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • งานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรกรม
 • งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏฺิรูปที่ดิน
 • งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร
 • งานบันทึกข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ PARA/ราชาวดี

3.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 • งานงบประมาณ
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุน
 • งานบันทึกข้อมลและการตรวจสอบ

4.กลุ่มกฎหมาย

จัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

 • งานนิติกรรมสัญญา
 • งานข้อพิพาท
 • งานดำเนินคดี
 • งานคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดิน
 • งานสอบสวนสิทธิ์ในที่ดิน
 • งานสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ
 • งานคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
 • งานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค/กิจการสนับสนุน/ทรัพยากรธรรมชาติ
 • จัดทำระเบียบวาระการประชุม คปอ คปจ

5.กลุ่มงานช่างและแผนที่

 • งานรังวัด
 • จัดทำเอกสารสิทธิ/ออกใบแทน
 • รวบรวม จัดทำ พัฒนา ระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 • ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ ส.ป.ก.
 • ร่วมพิสูจน์ตำแหน่งที่ดินกับพนักงานสอบสิทธิ (กรณีพิพาท/ปัญหาแนว)
ป้ายกำกับ
ล่าสุด