image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์)
ที่ตั้ง :461 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง 32000
โทรศัพท์ :0-4451-2050
โทรสาร :0-4451-2040
E-Mail :surin@alro.go.th

หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน อีเมล์
กลุ่มการเงิญบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 0-44512-050 105 surin@alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 0-44512-050 106 surin@alro.go.th
กลุ่มกฎหมาย 0-44512-050 107 surin@alro.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 0-44512-050 102 surin@alro.go.th
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 0-44512-050 104 surin@alro.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-44512-050 103 surin@alro.go.th
พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก สุรินทร์

แบบฟอร์มติดต่อเรา