image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายพนมไพร ดีใหม่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบุปผา นิยมเหมาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาพร ดีเสมอ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา อินทวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายสถิตย์ แสงจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางเพ็ญศรี สาแก้ว

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางวิสา สวยรูป

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายนิรันดร์ เทพบุตร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายธนพล พลแสน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางวิภาดา เต้าทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

นางสาวนรินทิพย์ ทัพธานี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสมปรารถนา เหมือนจิต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเกษแก้ว เรืองศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มกฎหมาย

นายจิตติ บุญเรือง

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวชุติมา นิตย์สุวรรณ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกิตติมา เนื่องมี

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวมัลลิกา พงษ์สิงห์จันทร์

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายธีรเดช พึ่งตน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายเดชา คงใจดี

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายเศวต ชินกลาง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายอิทธิกร โพธินาม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

นางสาวอชิรยา ดาศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวารุณี ยินดี

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายปิยะวัฒน์ เรืองสุข

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางนงนุช มูลศาสตร์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

พนักงานกองทุน

นางสาวนิภาพร บรรยงค์

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ นิลดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวณภัทรภิรมย์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวอภิญญา ประสารสุข

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุนันทา ต้องถือดี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวปรีญาภรณ์ ฤกษ์ดี

นายช่างสำรวจ

นางสาวจิตรา อุปถัมภ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาววโรกาส ลักขษร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุนิสา ณะภาคเวชร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุนิศา สวยรูป

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นายธรณิศร์ รูปแกะ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฉวรรนมา วาตะปกรณ์

นิติกร

นายควง คิดกล้า

นายช่างสำรวจ

นายณัฐพงษ์ คงใจดี

นายช่างสำรวจ

นางนิตย์รดี ด่วนดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรรถพล สงวนดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ว่าที่ ร.ต.ทนงชัย อินทวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

นายเปรมณรง ทันมี

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกพล ประสารสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย สร้อยดอก

คนงาน

นางสำอาง สร้อยดอก

แม่บ้าน