image banner
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พฤษภาคม 28, 2566 | ประกาศยื่นคำขอการจัดที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรม / ผลการคัดเลือก / ลงทะเบียนเกษตรกรด้วยวิธีการทางอิ...

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  การจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสละสิทธิ (กรณีแบ่งแปลง)

ป้ายกำกับ
ล่าสุด