image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เลขที่ ๙๔ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด