image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1 ชั้น 20 อาคารอารีย์ ฮิลส์

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1 ชั้น 20 อาคารอารีย์ ฮิลส์  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ....  โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งคณะทำงานฯ มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... และจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด