image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุม คปก ครั้งที่ .2/2566 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ....

                             เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ได้ผลักดันการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่บังคับใช้เป็นระยะเวลานานกว่า 48 ปี อันเป็นการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร, (คปก.)  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  ในการนี้ นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ได้นำเสนอหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้ ส.ป.ก. ดำเนินการขับเคลื่อนเสนอร่างกฎหมายต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด