image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำอธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กันยายน 3, 2564 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด