image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2560

เมษายน 1, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2560 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายงานสรุปผลการรับฟัง

 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518รายงานสรุปผลการรับฟัง

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด