image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเสร็จที่ 812/2564 เรื่อง สถานะของที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้ใช้ในราชการกรมทางหลวงหรือกรมป่าไม้

กันยายน 30, 2565 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด