image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเสร็จที่ 34/2565 เรื่อง ผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งของ คปก. ที่อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

กรกฎาคม 16, 2565 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด