image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเสร็จที่ 333/2564 เรื่อง การเพิกถอนที่ดินออกจากการเป็นป่าสงวนปแห่งชาติตามมาตรา 26(4) แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

กรกฎาคม 16, 2565 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด