image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเสร็จที่ 124/2563 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรกฎาคม 16, 2565 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด