image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๕๓๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

พฤศจิกายน 19, 2561 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด