image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (การใช้ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อก่อตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร

พฤศจิกายน 19, 2561 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด