image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการแห่งกรมป่าไม้ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๕๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐)

พฤศจิกายน 19, 2561 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด