image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้รับยกเว้นค่าธรรมในการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๕/๒๕๔๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)

พฤศจิกายน 19, 2561 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด