image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

พฤศจิกายน 19, 2561 | ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด