image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรื่อง การให้ผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและส

พฤศจิกายน 13, 2561 | บันทึกข้อตกลง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด