image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

กันยายน 30, 2565 | บันทึกข้อตกลง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด