image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

กรกฎาคม 8, 2562 | บันทึกข้อตกลง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด