image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 5/2563 เรื่องที่ 6.2 พิจารณาร่างประกาศ คปก. ว่าด้วยการจัดที่ดินชุมชน

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด