image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 4/2562 เรื่องที่ 3.2 ขออนุมัติหลักการแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและมติ คปก. เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด