image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 4/2561 เรื่องที่ 3.1 แนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาการขอใช้ที่ดินของวัด หรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดินกรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด