image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 4/2559 เรื่องที่ 3.2 ขออนุมัติปรับปรุงคำสั่ง คปก. ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด