image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 3/2564 เรื่องที่ 5.1 การกำหนดมูลค่าที่ดินสำหรับสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564

เมษายน 23, 2566 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด