image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 2/2562 เรื่องที่ 3.1 ขออนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด