image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 2/2561 เรื่องที่ 4.2 ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด