image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คปก. 1/2561 เรื่องที่ 3.1 การยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

กันยายน 30, 2565 | รายงานการประชุม คปก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด