image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิด จำนวนและเงื่อนไขเพื่อการเลี้ยงสัตว์ จำพวกสัตว์ใหญ่ตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๒

พฤศจิกายน 13, 2561 | ประกาศ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด