image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศ คปก. เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
ป้ายกำกับ
ล่าสุด