image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แบบคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก.
มกราคม 19, 2566 | ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม
วิธีจัดทําหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.)
พฤศจิกายน 11, 2565 | วิธีจัดทําหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.)
แบบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน
กรกฎาคม 22, 2565 | แบบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน
แบบฟอร์มคำขอมีบัตร " พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 "
พฤษภาคม 31, 2565 | แบบฟอร์มคำขอมีบัตร " พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 "
"ระเบียบเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร และการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ (ฉบับปรับปรุง 2564) พร้อมแนวทางปฏิบัติ"
เมษายน 27, 2565 | "ระเบียบเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร และการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ (ฉบับปรับปรุง 2564) พร้อมแนวทางปฏิบัติ"
หนังสือแจ้งเพิกถอนการอนุญาต (ส.ป.ก. ๔-๑๑๑)
พฤศจิกายน 15, 2561 | ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งการไม่อนุญาต (ส.ป.ก. ๔-๑๑๒)
พฤศจิกายน 15, 2561 | ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม
แบบสัญญาเช่า (ส.ป.ก. ๔-๑๐๗)
พฤศจิกายน 15, 2561 | ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม
แบบสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ๔-๑๐๘)
พฤศจิกายน 15, 2561 | ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม