image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัฒน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ ศิลาคชสาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปฏิมา บุญเลิศล้ำ

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางวรนุช วิจันทมุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายสุทธิพงศ์ บ้วนหลี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน)

นายปราโมช สร้อยปา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาววิจิตรา สุวรรณโกเมน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายชัยวุฒิ ฉัตรเงิน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสุภาณีย์ กล่อมมิตร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางรุจิรา โตเย็น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสายสุนันท์ เจนชัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพรพันธ์ ศรีโยยอด

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาววิลาวัลย์ ไชยมงคล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุทธิดา เมืองชา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นางภารณี เสมาทอง

นิติกรชำนาญการ

นายธีระพงษ์ เสาวภา

นิติกรปฏิบัติการ

นายเมธา ประกิจ

นิติกร

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายกิตต์สุเชฏฐ์ ทะมะรมย์

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายจักริน เวียงเก่า

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสุรเสกข์ เลื่องลือ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายวัฒนา ครอบครอง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายปิยะพงษ์ เขียวดี

นายช่างสำรวจ