image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

          ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 8 กำหนดให้ ส.ป.ก. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดความหมายของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้ แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ ครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
           การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการถือครองที่ดิน โดยปรับปรุงที่ดินและกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ โดยประสานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด