image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก” 

             พันธกิจ 
            1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก. 
            2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม 
            3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน 
            4. การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
            5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด