image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

โดยเหตุที่บริเวณป่าทุ่งกะโล่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นป่าเตรียมการสงวน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2503 ได้ถูกประชาชนบุกรุกถือครองและเข้าทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและการแก่งแย่งที่ดินทำกิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี การปฏิรูปที่ดิน จึงให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าดำเนินการปฏิรูปที่ดินในบริเวณป่าทุ่งกะโล่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526 ซึ่ง ส.ป.ก. ได้สำรวจข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ครอบคลุม 5 ตำบล คือ ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลหาดกรวด ตำบลผาจุก ตำบลป่าเซ่า และ ตำบลขุนฝาง มีพื้นที่ดำเนินการ 14,582 ไร่ และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา100 ตอนที่ 135 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2526 เป็นต้นมา

           สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.ป.ก.อุตรดิตถ์) จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ความว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

ป้ายกำกับ
ล่าสุด