image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายประเทือง กาศมณี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจันทนา สอนไว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวสุปรีดา แก้วปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวศรีแพร ยะเป็ง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นายเถลิงทัศน์ โพธิ์แพงพุ่ม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสมร โสสีภา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางกิตติมา พันธุ์กสิกร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นายวิษณุ อินทร์ต๊ะกอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

เลขที่ตำแหน่ง ว่าง

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

เลขที่ตำแหน่ง ว่าง

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายภูเบศร์ คำสุวรรณ์

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายสันติ ลิดจันทร์

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายนพดล เม้าพิมพ์พา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

พนักงานราชการ

นางพรรณธิภา ชุมภูเทพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรทัย ธรรมโยธิน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายอดุลย์ มั่นหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายบงกช แหงมงาม

นายช่างสำรวจ