image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คู่มือสำหรับประชาชน (จำนวน 27 ฉบับ)

พฤศจิกายน 10, 2559 | บริการ

รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชน (27 ฉบับ)
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1. คู่มือสำหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตามส.ป.ก. 4-01 (กรณีโอนให้คู่สมรสหรือบุตรคนใดคนหนึ่ง)