image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ติดต่อเรา

กรกฎาคม 4, 2562 | เกี่ยวกับเรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)
ที่ตั้ง :อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ :055 540 595
E-Mail :Tak@Alro.go.th

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานหมายเลขติดต่อหมายเลขภายในอีเมล์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด0-5551-437816Tak@alro.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-5551-437811Tak@alro.go.th
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์0-5551-437814Tak@alro.go.th
กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร0-5551-437815Tak@alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่0-5551-437813Tak@alro.go.th
กลุ่มกฎหมาย0-5551-437812Tak@alro.go.th