image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

กรกฎาคม 4, 2562 | เกี่ยวกับเรา

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 อันเป็นผลมาจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดตาก ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 230 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นมา ประกอบกับผลของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเข้าเริ่มใช้เป็นที่ทำการเมื่อวันที่ 29กรกฏาคม 2540 หมายเลโทรศัพท์ 0-0551-4378 , 0-5554-0595 โทรสาร 0-5551-4719 E-mail : Tak@alro.go.th