image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๒ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.จ.ท. สมมารถ ปล้องไหม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารปกครอง เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนินการจัดซื้อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท โดยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปโดยรัดกุม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามระเบียบฯ

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด