image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธาน ในการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาที่ดินที่จะดำเนิน การจัดซื้อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เวลา ๑0.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๘-๑-๙๖ ไร่ โดยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามระเบียบฯและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด