image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายดำรงค์ ไชยโย

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรจนา สันวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (หน.ฝ่าย)

นายคำแหง อุตรพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางนงลักษณ์ แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มฯ)

นางสาวปาริฉัตร เพชรอ่อน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายเฉลิมเกียรติ รักถึง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร มิ่งประเสริฐ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายธวัชชัย ชัยยะวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายสุรเทพ สาคร

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผอ.กลุ่มฯ)

นางสาวธนันณัชญ์ ธนินบุญญารัศมิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางบุณยวรีย์ รุจิภากรพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววโรทัย อ่ำยิ้ม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวเรณู แก้วกันจะ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นายศรัณยพัชร์ ณัฏฐ์ชานนท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

นางสาวกรรณิกา พรมพันธุ์

นิติกรชำนาญการ

นายภีมเดช นิ่มทับทิม

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายจะลน ทองก่อ

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายกนก อุปพงษ์

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน