image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมษายน 28, 2566 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เมษายน 28, 2566 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
เมษายน 28, 2566 | การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เมษายน 28, 2566 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมษายน 28, 2566 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เมษายน 20, 2564 | วินัย จริยธรรม และจรรยา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมษายน 14, 2564 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรกฎาคม 12, 2563 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วินัยและจรรยาข้าราชการ
มิถุนายน 27, 2563 | วินัย จริยธรรม และจรรยา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิถุนายน 27, 2563 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ