image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 28, 2563 | เกี่ยวกับเรา

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2521 ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 11 เป็นผลเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท้องที่อำเภอศรีสัชนาลัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นเขตแรกในจังหวัดสุโขทัย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอน 50 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2521 เป็นราชการส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้งสำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 138/26 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-1038 
Email : sukhothai@.alro.go.th