image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
  2.  เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม
  3.  พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน
  4.  การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  5.  พัฒนาองค์การให้ทันสมัย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด