image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

เมษายน 28, 2566 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน