image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มิถุนายน 13, 2563 | เกี่ยวกับเรา

# สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน
    และโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่
    จังหวัด
2. ดำเนินการด้านสำรวจรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
    งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
    และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน  การพัฒนาพื้นที่  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร
    วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

# หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

: ฝ่ายบริหารทั่วไป

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุม
• งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม
   สถานที่จัดประชุม
• ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร
• ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• งานยานพาหนะและสถานที่
• บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน
• ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของ ส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์
• งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

: กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
• ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และจังหวัด 
  ตลอดจนงาน  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
•  งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูป และการคัดเลือกเกษตรกร
• จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดินรายงานผล
  การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน
  ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
• งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นไหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงการพัฒนา
  องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
• ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะ
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วางแผนการผลิต
  และปรับโครงสร้างทางการเกษตร
• งานประชุม คปอ. คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงาน
   การติดตามงานตามมติของที่ประชุม
• ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

: กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
• ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่างๆ
• งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
• ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
   (Government Fiscal Management Information System) 
• ดูแลตรวจสอบโครงการ (Feasibility) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน
• ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

: กลุ่มกฎหมาย
• ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
• งานนิติกรรมสัญญา
• ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
• งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท
• บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
• ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ
• พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
• ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

: กลุ่มงานช่างและแผนที่
• สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่
• รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
• จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
• ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย