image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

มิถุนายน 13, 2563 | เกี่ยวกับเรา

: วิสัยทัศน์
"องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”

: พันธกิจ
1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน
4. การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย